#174, by Darwick, 2013. 05. 17. 16:51
13:28 <Erendis42> nem fogom pont miattad toled hallgatni hogy megbuktam